”Samhällskonsekvenserna är oacceptabla” – måste dödas mer

Samhällskonsekvenserna av dagens viltstammar är oacceptabla, skriver företrädare för statliga skogsbolaget Sveaskog, med stora ägor i Kronobergs län, i ett opinionsinlägg inför älgjaktens början.

Under måndagen startar älgjakten (i norra Sverige). Tyvärr går utvecklingen åt fel håll i förhållande till viltförvaltningens mål: vi vill ha färre viltolyckor, mindre betesskador och mindre negativa konsekvenser för biologisk mångfald. Nu måste både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket agera och ansvariga politikerna lyfta dessa frågor.

Dagens viltstammar kan mycket väl vara de största någonsin i Sverige historiskt sett, enligt forskningsprojektet ”Beyond Moose” på SLU. Detta faktum får nu allt större konsekvenser för samhället i stort, inte bara för skogsägare och jägare. Då måste den politiska medvetenheten och debatten kring detta öka.

Viltstammarnas storlek bidrar också till att viltolyckorna ökar. Nationella viltolycksrådet, som för statistik över viltolyckorna, räknar med att det kommer att inträffa cirka 70 000 viltrelaterade olyckor år 2017. Det är en fördubbling sedan år 2006.

Detta är något som påverkar hela samhället. Trafikverket lappar och lagar i form av viltstängsel, sänkta hastigheter och fartkameror men i längden måste man titta bredare på denna utveckling. Trots insatser ökar viltolyckorna med 10-20 procent varje år.

Vi på skogsägarsidan måste ta vårt ansvar för att få ned älgstammen. Vi måste, bland annat, säkerställa att förvaltningsplanerna blir rätt, vara tydligare mot jaktlagen om att nå avskjutningsmålen och inom skogsskötselområdet plantera tall på tallmarkerna – inte gran.

Vi vill också att dagens älgförvaltning årligen ska utvärderas ordentligt både på länsnivå av Länsstyrelsen och på nationell nivå av Naturvårdsverket. Och eftersom utvecklingen även får negativa konsekvenser för arbetstillfällen, omställningen till ett fossilfritt samhälle och biologisk mångfald vill vi att politikerna uppmärksammar frågan.

Ett kraftigt betestryck påverkar också framtidens skogstillstånd. Skogsstyrelsen varnar för att ett nytt ”naturtillstånd” riskerar att infinna sig om lövträd som rönn, asp, sälg och ek inte får växa upp och bilda vuxna träd. Detta får betydande konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog
Ronny Löfstrand, jakt- och klövviltschef på Sveaskog

Av: Redaktionen, vxo@vaxjonyheter.se Gilla oss på Facebook